اعضاء تشکیل دهنده هیئت مدیره و سهامداران

نام و نام خانوادگی درصد سهام سمت
آقای مهندس منوچهر معتمدی کردستانی
(نماینده شرکت توسعه مهندسی کیسون)
0.015 رئیس هیئت مدیره
آقای مهندس بهزاد فرمهینی فراهانی
(نماینده شرکت کیسون)
66.97 نایب رئیس هیئت مدیره
آقای مهندس فرهاد نگهدار
(نماینده شرکت ویما)
18 عضوهیئت مدیره
آقای مهندس میرصمد حبیبی پاسدار
(مدیرعامل - خارج از هیئت مدیره)
3 مدیرعامل و سهامدار
آقای میعاد محمدی
(نماینده شرکت آبفای کیسون)
0.015 سهامدار
آقای مهندس منوچهر معتمدی کردستانی 3 سهامدار
آقای مهندس محمد آقامحسنی 3 سهامدار
آقای مهندس غلامعلی لایق 3 سهامدار
آقای مهندس احمد طاهری 3 سهامدار