نام پروژه : طرح احداث ایستگاه تقویت و تزریق گاز آغاجاری

C81-C1003 : شماره قرارداد

:توضیحات

ظرفیت تزریق 2000 S.C.F به تعداد 24 واحد چاه نفت با 70 کیلومتر لوله 24 اینچ و 30 کیلومتر لوله های جریانی 6 و 8 اینچ

 

نوع قرارداد : اجرا
موقعیت: منطقه نفتی آغاجاری
1388 دوره اجرا: از 1382 الی
وزن عملیات :وزن تجهیزات مکانیکال و الکتریکال معادل 22،500 تن
حجم ریالی بخش اجرا: 510،000،000،000 ریال

:EP نام کارفرما

شرکت مهراس

تامین تجهیزات : به عده کارفرما
مشاور شرکت: ایتوک ایران
کارفرما : شرکت مهندسی توسعه نفت