نام پروژه : طبقه -4 پارکینگ توسعه غربی مجموعه ایرانمال)

P114-CA-CNT-012-R00 : شماره قرارداد

:توضیحات

مهندسی و تهیه و اجرای عملیات تاسیساتی برق و مکانیک طرح توسعه غربی ایران

 

نوع قرارداد : تهیه و اجرا
موقعیت: تهران - ایرانمال
1398 دوره اجرا: از 1396 الی
 
حجم ریالی بخش اجرا: 58،024،000،000 ریال

:پیشرفت کار

%43.2

تامین تجهیزات : به عده پیمانکار
کارفرما : شرکت ویما