نام پروژه : لوپ معکوس انتقال نفت از رفسنجان به اصفهان

CC1069 : شماره قرارداد

:توضیحات

خط لوله بقطر 16 اینچ بطول 232 کیلومتر

 

نوع قرارداد : اجرا

موقعیت:

از انبار نفت رفسنجان تا انبار نفت نایین اصفهان

1373 دوره اجرا: از 1370 الی
وزن عملیات :وزن مصالح بکار رفته معادل 20،800 تن

:حجم ریالی قرارداد

4،800،000،000 ریال

: نام کارفرما

شرکت ملی نفت ایران

تامین تجهیزات : به عده کارفرما
مشاور شرکت: صنعت و مدیریت ایران
کارفرما : شرکت ملی نفت ایران