نام پروژه : خط انتقال 16 اینچ گاز علی آباد / شاهرود

302/8007 : شماره قرارداد

:توضیحات

خط لوله بقطر 16 اینچ بطول 70 کیلومتر

 

نوع قرارداد : اجرا
موقعیت: علی آباد / شاهرود
1368 دوره اجرا: از 1366 الی
وزن عملیات :وزن مصالح بکار رفته معادل 7،000 تن

:حجم ریالی قرارداد

3،200،000،000 ریال

: نام کارفرما

شرکت ملی گاز ایران

تامین تجهیزات : به عده کارفرما
مشاور شرکت: مدیریت پروژه کارفرما
کارفرما : شرکت ملی گاز ایران