نام پروژه : قطعه دوم پروژه خط لوله 26 اینچ نفت و فراورده های نفتی بندرعباس رفسنجان

CC1016 : شماره قرارداد

:توضیحات

خط لوله 26 اینچ بطول 104 کیلومتر شامل اجرای خط و ایستگاه های بین راهی و پیش راه اندازی

 

نوع قرارداد : اجرا
موقعیت: بندرعباس - رفسنجان
1371 دوره اجرا: از 1369 الی
وزن عملیات :وزن لوله ها و تجهیزات معادل 21،000 تن

حجم ریالی قرارداد:

3،250،000،000 ریال

: نام کارفرما

شرکت ملی نفت ایران

تامین تجهیزات : به عده کارفرما
مشاور شرکت: شرکت مهندسین مشاور پارس
کارفرما : شرکت ملی نفت ایران