نام پروژه : احداث 4 واحد تلمبه خانه های انتقال نفت نکا/ساری/گل پل/اوریم

81/2700/03822 & 80/2700/03177 :شماره قرارداد

:توضیحات

هر ایستگاه شامل 4 واحد پمپ انتقال نفت خام با کلیه کارهای مکانیکال و الکتریکال و پیش راه اندازی

 

نوع قرارداد : اجرا

موقعیت:

نکا/ساری/گل پل اوریم واقع در استان مازندران

1384 دوره اجرا: از 1380 الی
وزن عملیات :وزن مصالح بکار رفته معادل 35،000 تن

:حجم ریالی قرارداد

15،000،000،000 ریال

: نام کارفرما

شرکت کیسون

تامین تجهیزات : به عده کارفرما
مشاور شرکت: مهندسین مشاور پارس
کارفرما : شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران