کارفرما پروژه “تاسیسات مکانیکی و برقی زیر عرشه محوطه جنوبی پروژه بازار ایران” به مدت 90 روز، شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال است. از آنجا که این محدوده اجرایی عملیات مربوط به این پروژه عموماً در زیر عرشه پیرامونی دریاچه به مساحت 13000 متر مربع و یا در طبقات زیرین آن بوده، شرایط بسیار سختی را جهت اجرای این پروژه فراهم نموده است. مهمترین اقدامات این پروژه شامل خطوط آبیاری و تامین آب مربوط به دریاچه، گالری و رستوران های آن (در 5 خط UPVC)، کانال اگزاست سرویس های بهداشتی طبقات زیرین دریاچه و عملیات برقی (شامل اجرای سینی کابل و کابل‌کشی به طولی در حدود ده کیلومتر)، اجرای کابل و سربندی کل تابلو های اتاق فرمان و سایر فضاهای زیر دریاچه است.

بخش کوچکی از قرارداد نیز شامل آب بندی محل اتصال پایه های رینگ اتش نشانی در زیر عرشه می باشد. فعالیت های این پروژه به دلیل محدودیت زمانی کارفرما، از ابتدای سال 98 و در ایام نوروز آغاز گردید و به صورت فشرده انجام شده است.

کارفرمای اصلی: شرکت توسعه بین الملل ایران مال

مدت زمان انجام: 90 روز

تاریخ اتمام: تیر 98