از ویژگی های خاص اجرای 4 واحد تلمبه-خانه های نکا ، ساری ، گل پل ، اوریم می توان از صعوبت عملیات اجرایی در مجاورت تاسیسات نفتی موجود دایر و فعال (HOT) را نام برد. علاوه بر آن، بُعد مسافت بین اولین ایستگاه پمپاژ با آخرین تلمبه خانه انتقال نفت در این پروژه، تاسیسات فشار‌شکن و صعوبت های حمل و نقل و پشتیبانی در ارتفاعات کوهستانی و جنگلی، از دیگر مشکلات اجرائی پروژه بوده است.

 

کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)